Telefon: +420 466 263 411 | Email: oms-pce@volny.cz | Adresa: Hůrka 1789, 530 21 Pardubice 12 | ČÚ: 16602524/0600 | IČ: 67777520 | Datová schránka: 

Jak se přihlásit na zkoušky z výkonu loveckých psů

viz zkušební řád platný 1.1.2020:

" ODDÍL 6. ÚČAST PSŮ NA ZKOUŠKÁCH Z VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ

(1) Zkoušek z výkonu loveckých psů a soutěží se mohou zúčastnit všichni psi loveckých plemen s platným průkazem původu vystaveným plemennou knihou členských států F. C. I., kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR nebo členských států F. C. I., po dosažení věku 10 měsíců.

Zkoušek z norování a zkoušek barvářů po dosažení věku 12 měsíců,

FT retrieverů a honičských zkoušek (HZ) po dosažení věku 15 měsíců,

individuálních honičských zkoušek slovenských kopovů (IHZ-SK) po dosažení věku 24 měsíců.

Požadovaný věk musí psi dosáhnout den před konáním zkoušek.

(2) Zkoušek vloh se mohou zúčastnit i psi mladší 10 měsíců.

(3) Pes se smí účastnit pouze zkoušek z výkonu loveckých psů, které jsou pro danou skupinu zkušebním řádem určeny.

Teprve nejsou-li pro danou skupinu plemen zkoušky z výkonu loveckých psů zkušebním řádem určeny, může se účastnit zkoušek z výkonu loveckých psů určených pro podobnou skupinu plemen.

Skupina FCI č. V. se posuzuje podle zkušebního řádu pro jezevčíky a teriéry.

(4) Všestranných zkoušek se mohou účastnit pouze psi, kteří před tím úspěšně složili podzimní nebo lesní zkoušky.

(5) Pes se může zkoušek z výkonu loveckých psů stejného typu zúčastnit vícekrát - vyjma zkoušky nováčků z norování, kde každý pes může zkoušku absolvovat nejvýše třikrát.

ODDÍL 7. PŘIHLÁŠKA NA ZKOUŠKY Z VÝKONU LOVECKÝCH PSŮ, PROPOZICE A OZNÁMENÍ ORGÁNŮM STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

(1) Přihlášku podává vlastník psa pořadateli zkoušek z výkonu loveckých psů na předepsaném tiskopise a do termínu, který pořadatel určí v propozicích.

Součástí přihlášky je kopie průkazu původu.

Poplatky za účast na zkouškách z výkonu loveckých psů stanoví pořadatel s přihlédnutím ke skutečným nákladům a místním podmínkám.

Vlastník psa, který je členem organizátora, je na zkouškách z výkonu loveckých psů pořádaných pobočným spolkem cenově zvýhodněn.

Vlastník přihlášeného psa ručí svým podpisem na přihlášce, že data uvedená na přihlášce jsou správná a pravdivá.

Vůdci přihlášeného psa musí být známa ustanovení zkušebního řádu a ručí za škody způsobené předvedeným psem.

(2) Na zkoušky, kde je zkoušeno vyhledávání spárkaté zvěře (HZ, ZVVZ, VZ ostatních plemen a LZ ostatních plemen) je povinen vlastník psa spolu s přihláškou zaslat i doklad (kopii PP psa, přílohy PP psa) o změření psa oprávněným rozhodčím z exteriéru, kterým potvrdí, že pes nepřesahuje výšku 55 cm.

Měření psa musí být provedeno u psa po dovršení 12 měsíců.

Metodickým pokynem ze dne 13. 3. 2018 schváleným ČMMJ a ČMKJ je stanoveno, pro která plemena s hraniční kohoutkovou výškou, je měření nutné a za jakých podmínek.

(3) O přijetí psa na zkoušky rozhoduje pořadatel.

Pořadatel vyrozumí do 14 dnů před konáním zkoušek vlastníka psa o tom, zda jím přihlášený pes byl nebo nebyl ke zkouškám z výkonu loveckých psů zařazen, případně, že byl zařazen jako náhradník.

(4) Propozice na zkoušky, oznámeny formou přístupnou veřejnosti, vypisuje pořadatel a propozice musí obsahovat následující náležitosti:

a) datum a místo konání zkoušky včetně místa srazu,

b) označení pořadatele, případně spolupořadatelů,

c) jaké skupiny plemen jsou na zkoušky připuštěny,

d) zkušební řády, podle kterých budou jednotlivá plemena psů zkoušena, přičemž vypsanému zkušebnímu řádu se musí všichni vůdci psů podrobit,

e) datum uzávěrky přihlášek a výše poplatku za zkoušky z výkonu loveckých psů,

f) nedílnou součástí propozic jsou veterinární podmínky, jejichž splnění je u předváděného psa vyžadováno.

(5) Pořadatel je povinen:

a) oznámit konání zkoušek z výkonu loveckých psů krajské veterinární správě a příslušné obci

1. místo a datum konání,

2. druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit,

3. údaje umožňující identifikaci pověřené osoby;

b) současně s oznámením podle písmene a) předložit seznam činností se zvířaty. Součástí oznámení je prohlášení o platnosti tohoto Řádu a uvedení zkušebního řádu, podle kterého budou psi posuzováni.

(6) V případě, že dojde ke zrušení zkoušek z důvodu malého počtu psů, ke změně termínu nebo místa konání zkoušek, vyrozumí pořadatel všechny vlastníky psů, jejichž psi byli ke zkouškám zařazeni nejpozději 15 dnů předem. Ve stejné lhůtě vyrozumí o zrušení nebo změně termínu nebo místa konání zkoušek loveckých psů z výkonu organizátora, který neprodleně informuje MZe."

Jak se přihlásit na zkoušky?

Vyplněnou přihlášku s oboustrannou fotokopií průkazu původu psa zasílejte na email: oms-pce@volny.cz nebo adresu OMSu: střelnice Hůrka 1789 , Pardubice , 530 21

Účastnický poplatek na zkouškách, pro člena ČMMJ je sleva 50%, bude uhrazen na účet (ČÚ: 16602524/0600) s podanou přihláškou.

Účastnický poplatek je nevratný.

Zasláním propozic je pes/fena přijat/a na zkoušky.

Poplatky na zkouškách lovecké upotřebitelnosti platné od 1.1.2024

Druh zkouškystartovné základní člen ČMMJ sleva 50%
Jarní svod (JS)400200
Zkoušky vloh (ZV)1.400700
Speciální zkoušky z vodní práce (SZVP,VP)2.0001.000
Lesní zkoušky (LZ)2.4001.200
Podzimní zkoušky (PZ)2.0001.000
Zkoušky z norování nováčků (ZN)1.600800
Barvářské zkoušky (BZ)1.800900
Zkoušky vyhledávání a vyhánění zvěře (ZVVZ)1.600800
Barvářské zkoušky honičů (BZH)2.0001.000
Všestranné zkoušky (VZ)4.0002.000
Zkoušky honičů (HZ)4.0002.000

Plán kynologických akcí pro rok 2024:

viz sekce kalendář

DatumČasAkceMísto
28.04.2024 (neděle)Jarní svodstřelnice Hůrka
04.05.2024
(sobota)
Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemenMS Dolní Ředice
29.06.2024
(sobota)
Zkoušky z norování nováčkůMS Ostřetín - nora Horní Jelení
10.08.2024
(sobota)
Lesní zkoušky ohařůMS Chvojenec
11.08.2024
(neděle)
Vodní práceMS Chvojenec
21.09.2024
(sobota)
Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemenMS Dříteč
28.09.2024
(sobota)
Barvářské zkouškyMS Ostřetín
29.09.2024
(neděle)
Zkoušky z norování nováčkůMS Ostřetín - nora Horní Jelení
19.10.2024
(sobota)
Podzimní zkoušky ohařůMS Moravany - Slepotice